abako_logo

Asiakastestimoniaali

“Meillä tietoja päivitetään niiden muuttuessa jopa 16 eri paikkaan. Stato Sigma Tiedonhallinnan ansiosta päivitykset onnistuvat nyt keskitetysti yhdessä osoitteessa, mikä lisää tiedon laatua ja tuo toimintaan selkeää ajansäästöä.”

Merja Tavajärvi-Mikkonen

Tietoarkkitehti
Oikeusrekisterikeskus

Mitä tiedonhallinta on?

Tiedonhallinta on organisaation toiminnan kannalta tärkeiden tietojen systemaattista, ymmärrettävää ja kokonaisvaltaista hallinnointia.
Se on tärkeässä roolissa organisaation johtamisessa, muutoshallinnassa sekä toiminnan kehittämisessä.

Tiedonhallintalaki

Vuonna 2020 astui voimaan tiedonhallintalaki. Lain tarkoitus on varmistaa viranomaistiedon yhdenmukainen ja laadukas hallinta, tietoturvallinen käsittely, tiedon turvallinen ja tehokas hyödyntäminen sekä tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuus.

Tiedonhallintamalli

Tiedonhallintalaki edellyttää viranomaistiedon hallintayksiköiltä tiedonhallintamallia, jossa kuvataan:

 • Organisaation toimintaprosessit
 • Tietovarannot
 • Tietoaineistojen arkistointi
 • Tietojärjestelmät
 • Tietoturvallisuustoimenpiteet

Haasteet mallin rakentamisessa

 • Mallin kokonaiskuvan hahmottaminen
 • Mallin rakentaminen
 • Mallin hallinta
 • Hajallaan olevan tiedon käsittely ja hyödyntäminen
 • Tiedonhallintayksiköiden omien tiedonhallintasuunnitelmien liittäminen osaksi isompaa kokonaisuutta
 • Tiedon läpinäkyvyyden puute
 • Dokumentoinnin tarkkuustason määrittely

Stato Sigma tiedonhallinta

Stato Sigma Tiedonhallinta on täysin lakisääteisen tiedonhallintamallin laatimiseen ja ylläpitoon keskittynyt ohjelmisto. Se kerää yhteen kaikki tiedonhallintalain edellyttämät tiedon osa-alueet ja tarjoaa ratkaisun tiedon lain mukaiseen hyödyntämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen.

Avainhyödyt julkishallinnolle

 • Auttaa organisaatiota täyttämään tiedonhallintalain velvoitteet
 • Muodostaa kokonaiskuvan organisaatiotiedosta
 • Toimii johtamisen ja organisaation kehittämisen apuna
 • Tehostaa organisaation toimintaa
 • Parantaa tiedon johtamista muutostilanteissa
 • Lisää tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä
 • Helpottaa tiedon jakelua eri kanavissa

Avainhyödyt yrityksille

 • Selkeä käyttöliittymä: tiedon tarkastelu puu- ja graafinäkymänä mistä tahansa tietopisteestä käsin
 • Vastuuhenkilöiden määrittely: tietoja voidaan tarkastella roolien ja vastuualueiden kautta
 • Roolipohjainen tiedon ylläpito: sisällön ylläpito on mahdollista hajauttaa eri vastuuhenkilöille
 • Monipuoliset hakuominaisuudet: haettavan tiedon tarkastelu sidoksineen ja riippuvuuksineen
 • Helppo tiedonsyöttö: mahdollista järjestelmän rakenteessa tai erillisillä lomakkeilla
 • Laaja integroitavuus: tiedon kerääminen eri lähteistä
 • Monipuolinen metadata: tiedon riippuvuussuhteiden läpivalaisu
 • Asiakaskohtainen räätälöinti: järjestelmän mukauttaminen organisaatiokohtaisiin tarpeisiin

Avainominaisuudet

 • Auttaa organisaatiota täyttämään tiedonhallintalain velvoitteet
 • Muodostaa kokonaiskuvan organisaatiotiedosta
 • Toimii johtamisen ja organisaation kehittämisen apuna
 • Tehostaa organisaation toimintaa
 • Parantaa tiedon johtamista muutostilanteissa
 • Lisää tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä
 • Helpottaa tiedon jakelua eri kanavissa

Kenelle ja miksi?

 • Johto: johtaminen ja toiminnan suunnittelu
 • Tiedonhallintapäällikkö/-vastaava: ajantasainen ja lainmukainen organisaatiotieto
 • Tietosuojavastaava: tietosuojaselosteiden ajantasaisuus ja muokattavuus
 • Rekisterin omistaja: rekisteritietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus
 • Tietojärjestelmävastaava: tietojärjestelmien hallinnointi ja muutosten hallinta

Käyttöön helposti

Stato Sigma Tiedonhallinta rakentuu Abakon ohjauksessa organisaatiosi tarpeisiin vaivattomasti:

 • Kartoitus
 • Nykyinen tiedonhallinnan status
 • Vastuukartta
 • Mallinnuksen suunnittelu
 • Asiakaskohtaisten tarpeiden tunnistus
 • Master datan tunnistus, mahdollisten integrointien tunnistus

Tuoteperhe

Stato Sigma Tiedonhallinta taipuu joustavasti erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Valittavanasi on kolme vaihtoehtoa:

 • Tiedonhallinta KEVYT
 • Tiedonhallinta PERUS
 • Tiedonhallinta LAAJA

Ota yhteyttä!

Jarmo Tukiainen
Myyntijohtaja
050 303 7573
jarmo.tukiainen@abako.fi

www.abako.fi